Wij zijn gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63181657. Op alle diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In deze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met onze algemene voorwaarden en de onderstaande bepalingen. Op rechtsverhoudingen die ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van deze site zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site en aanvaarden daarvoor ook geen aansprakelijkheid.

Informatie op deze site

Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij streven er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar op deze website eventueel wordt verwezen en/of die door derden op deze website is geplaatst en/of van derden afkomstig is.

Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door online verzending van gegevens aan en door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd. 

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens indien en voor zo ver anders vermeld zijn alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, bij ons in eigendom of licentie en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming.

Verwijzingen en hyperlinks

Eventuele verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet ons eigendom zijn, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Virussen

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor virussen en/of andere gebruiksbeperkingen die worden overgebracht en/of worden geactiveerd door gebruikmaking van deze website. 

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Mol Stapelfinancieren heeft samenwerkingsverbanden met meerdere alternatieve financiers en de kennis van zaken om voor jou de juiste keuze te maken en om een op maat gesneden offerte te verkrijgen.

Dit zeggen mijn cliënten

Johan is een collega ondernemer met ruime werkervaring op het gebied van zakelijk financieren. Hij werkt hard en is betrokken bij zijn klanten. Hij weet goed in te spelen op de vele nieuwe aanbieders (kent de weg) en brengt indien nodig verschillende partijen bij elkaar om zo te komen tot een totaaloplossing voor zijn klant. Indien nodig gaat hij tot het uiterste en schroomt daarbij niet om collega financieringsspecialisten en of financiers op te zoeken om te sparren over mogelijke oplossingsrichtingen.
Richard Halters

With great enthusiasm, deep knowledge and challenging creativity Johan has always been able to find the best finance solution for me as a real estate client. This entrepreneurial spirit will be Johan's unique selling point towards his future clients in a world where the financial system seems to be merely interested in assessing risks. I look forward to doing business together with Johan in the near future.
Robert van Ieperen

Zeer tevreden zoals Johan onze financieringen regelt
Jörg Böhnke

Johan is ertoe in staat om met zijn cliënten en hun relaties tot de kern van het vraagstuk te komen. Daarin weet Johan dan de hulpvraag van de financieringsbehoeftige te koppelen aan de beschikbare kapitalen. Let bij Johan eens op zijn intrinsieke motivatie en je zal ontdekken waar zijn drive om jou te helpen zit!
Jasper van Ginneken

Johan is een gedreven ondernemer die met weinig informatie een spitsvondige bedrijfsanalyse kan maken, die duidelijkheid geeft over de financiële mogelijkheden van de organisatie.
Victor Benjamins